cialis 20mg
วันพุธ, 23 ตุลาคม 2562
แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ชั้น ม.5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 29 มิ.ย. 2561 เขียนโดย Admin
การแสดงพื้นเมือง ชุด ระบำไตรภูนิมิต 30 ม.ค. 2561 เขียนโดย Admin
การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ส 41202พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 30 ม.ค. 2561 เขียนโดย Admin
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาปริมาตรของปริซึม 19 ม.ค. 2561 เขียนโดย Admin
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 23 ต.ค. 2560 เขียนโดย Admin
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การผูกเงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 25 พ.ค. 2560 เขียนโดย Admin
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรียนรู้โวหารภาพพจน์กับพี่มดแดง 04 ก.พ. 2561 เขียนโดย Admin
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ รายวิชา ท 33101 ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 29 พ.ย. 2560 เขียนโดย Admin
การจัดบริการแนะแนวผ่านระบบการประยุกต์ใช้ Social Network Facebook (เฟสบุ๊ค) 19 ม.ค. 2561 เขียนโดย Admin
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 29 ต.ค. 2560 เขียนโดย Admin
Black Ribbon